Home

Určení pádu přídavných jmen

Určování pádu podstatných jmen - Moje čeština - Čeština na

 1. Určování pádu u podstatných jmen je v češtině věc, kterou je potřeba hodně cvičit, aby ji člověk ovládal. Nejdůležitější je naučit se správně ptát na podstatné jméno, u kterého chceme zjistit jeho pád. Samozřejmě také nesmíme zapomenout na správné zapamatování si jednotlivých pádů. Přehled pádů
 2. V pádových koncovkách měkkých přídavných jmen se vždy píše -í, u tvrdých přídavných jmen se píše většinou -ý (měkké -í se píše jen v 1. a 5. pádu množného čísla s podstatným jménem mužského životného rodu - mlad-í muži, bíl-í holubi, zpěvav-í ptáci)
 3. Pády u přídavných jmen Přídavná jména U přídavných jmen určujeme pády, které zjistíme od řídícího podstatného jména a pomocí nich je i skloňujeme
 4. Test: Určování pádu 10. V pořadí už desátý test zaměřený na určování pádu podstatných jmen. A stejně jako všechny testy na našich stránkách i tento obsahuje vysvětlení všech správných odpovědí
 5. Vzory přídavných jmen slouží jako pomůcka pro určení správné koncovky. Vzory jsou slova, podle kterých se stejně nebo podobně skloňuje skupina přídavných jmen. Vzory přídavných jmen jsou rozděleny na vzory pro přídavná jména tvrdá, měkká a přivlastňovací
 6. Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin

Ostatní zájmena se skloňují podle vzorů zájmenných (ten,náš), nebo podle vzoru přídavných jmen (mladý, jarní). O vzoru, podle kterého se budou skloňovat, rozhoduje jejich podoba ve 2. pádu Pro skloňování vztažného zájmena jenž je důležité si uvědomit jakého rodu a čísla je podstatné jméno, k němuž se jenž vztahuje, a v jakém pádu dané zájmeno má být. V následující tabulce lze najít správný tvar právě pro určení těchto tří kritérií ( číslo, rod, pád Stupňování přídavných jmen. Existují dva stupně stupňování přídavných jmen - komparativ a superlativ. V komparativu a superlativu mají podstatná jména pravidelnou koncovku. V komparativu mají všechna přídavná jména koncovku -er a v superlativu mají koncovku -(e)st. Např. Er ist älter als ich. - Je starší než.

pomŮcka - pŘestoŽe vzor matČin je pro pŘÍdavnÁ jmÉna rodu ŽenskÉho, mŮŽeme si jÍm pomoci i pŘi urČovÁnÍ koncovky pŘÍdavnÝch jmen muŽskÝch. Vzor OTCŮV končí na obojetnou souhlásku -V , kdežto u vzoru MATČIN vyslovujeme na konci [ -N ] nebo [ -Ň ] , určení -i/-y je pro nás tedy jednodušší Jak se jednoduše naučíte určovat pády u přídavných jmen? Cvičte, cvičte a ještě jednou cvičte. Připravili jsme pro vás on-line test s 12 úlohami. Začněte s jejich vyplňováním - pokud test zvládnete bez jediné chyby, procvičte si i další určování (rody, vzory apod.) u přídavných jmen Přídavná jména latinsky Adjektiva vyjadřují vlastnosti podstatných jmen.. Druhy: tvrdá; měkká; přivlastňovací; U přídavných jmen určujeme:. Rod: mužský ( nový dům ); ženský ( pěkná dívka ); střední ( červené jablko ); Číslo: jednotné ( nový dům ); množné ( nové domy ); Pád: Stejně jako u podstatných jmen. kdo, co? ( Nominativ Význam přídavných jmen je možno stupňovat, zesilovat nebo i zeslabovat různými příslovci : více, méně, poměrně, velmi, mnohem ( lepší ), plně ( vyhovující ), nejlépe ( vystihující ) Často chybujeme ve tvarech 1. a 5. pádu rodu mužského životného množného čísla přídavných jmen tvrdých Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení. Ručičky - u podtržených slov urči pád. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení) Urči pád (6 cvičení) Procvičujeme určování rodu, čísla.

U přídavných jmen rozlišujeme 3 druhy skloňování - jmenné, složené a smíšené. 1) Jmenné skloňování. K tomuto typu skloňování řadíme jmenné tvary přídavných jmen. schopen, zdráva, mládo. Tvoří velmi malou skupinu přídavných jmen. Zachoval se u ní většinou pouze 1. pád. Nevím, zda je toho schopen. Maminka je. Druhy přídavných jmen: Podle zakončení rozlišujeme tři druhy přídavných jmen: tvrdá - mají v 1.p.č.j. tři koncovky pro tvary jednotlivých rodů: - ý, -á, -é ( mladý, mladá, mladé) měkká - mají v 1.p. č.j. ve všech rodech stejnou koncovku: -í ( jarní, jarní, jarní)- jarní vánek, jarní bouře, jarní počas V této hře najdete 60 podstatných jmen na procvičení pádu, čísla a rodu. Pracovní listy si vytiskněte, nastříhejte, pokud máte možnost tak zalaminujte. Správné řešení se označuje kolíčkem (na každém kolečku tak budou 3 kolíčky) , v případě zalaminování se může používat fix na tabulky, který lze lehce smazat Přídavná jména. Přivlastňovací přídavná jména patří mezi nejsložitější druhy a také dělají největší problémy žákům základních škol.. Jak určujeme přivlastňovací přídavná jména?. Začneme s rodem. Pokračujeme určením vzoru. A nakonec pád.; U skloňování přídavných jmen se můžete nechat vést naší šikovnou tabulkou s pády, vzory a vybranými.

U přídavných jmen určujeme kategorie pádu, rodu, čísla, druh a vzor. Tyto stránky používají cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek. Používáním stránek vyjadřujete souhlas s našimi pravidly pro ochranu soukromí Skloňování přídavných jmen Přitom jde o věc v zásadě jednoduchou, pokud nemáme problém s obyčejným skloňováním členu (osvěžit si toto téma můžete v našem článku .) Vždy je lepší pochopit systém a logiku věci než se něco jen nabiflovat, proto se vám pokusíme skloňování adjektiv co nejvíce zjednodušit. Podstatná jména: pády - Podstatná jména: pády - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Staňte se fanouškem Učírny! Můžete tak vyjadřovat názory a ptát se na to, co vám není z českého jazyka jasné

To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu Pád je gramatická kategorie podstatných a přídavných jmen, zájmen a číslovek, pomocí pádů tyto slovní druhy skloňujeme. V článku se budeme věnovat pádům podstatných jmen. Se správnou otázkou není určení pádu žádný problém a zeptat se umí určitě každý! Related Posts. Slabikotvorné souhlásky. 7.5.2017.

Stupňování - použití komparativu a superlativu. O tvoření druhého stupně (komparativu) a třetího stupně (superlativu) v angličtině jste se mohli dočíst v článku Stupňování přídavných jmen v angličtině.V tomto článku se podíváme na to, jak se prakticky komparativ a superlativ používá Určení pádu přídavných jmen. U přídavných jmen tomuto jevu říkáme skloňování (stejné je to u podstatných jmen, zájmen a číslovek), u sloves časování. Při určování konkrétního pádu je pro nás opět rozhodující tvar podstatného jména (bez pohledné dívky - Koho Prezentace je určena k prohloubení znalostí určení pádu podstatných jmen. Žáci si zopakují znalost jednotlivých pádů i určí pád konkrétních podstatných jmen. Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves další materiály k tomuto. Skloňování přídavných jmen; Předmět ve 4. pádu; Předmět ve 2. pádu; Předmět ve 3. pádu; Příslovečné určení místa; Příslovečné určení času; Příslovečné určení způsobu; Příslovečné určení míry; Příslovečné určení příčiny a důvodu; Příslovečné určení účelu; Příslovečné.

Přídavná jména skolaposkole

Podstatná a přídavná jména - rozdělení podstatných jmen na konkrétní a abstraktní, druhy a skloňování přídavných jmen. Zájmena - určení rodu, pádu, vzoru, druhu, skloňování. Číslovky a slovesa - číslovky - určení rodu, pádu a čísla /slovesa - určení rodu, času, způsobu a vidu. Neohebné slovní druh Nauka o slovních druzích. Zkus si testík na úvod: slovnidruhy.cz/testy/ SLOVNÍ DRUHY DĚLÍME NA OHEBNÉ A NEOHEBNÉ. ohebná slova- jména - podstatná, přídavná, zájmena, číslovky - typ ohýbání je skloňování slovesa - další typ ohýbání je časován Ke správnému určení pádu hodně pomáhají pomocné otázky... kdo, co - koho, čeho, případně i použité předložky, kde je ovšem ukrytá Pády a pádové otázky. Pád. Pádová otázka (pomocná předložka) Skloňování podstatných a přídavných jmen on-line. Zadejte libovolné podstatné jméno, přídavné jmeno nebo celou. Existují tři různé typy skloňování přídavných jmen; gramatický pádbývá stejně jako u jmenné části věty vyjádřen pouze jedním rozvíjejícím členem, tvarpřídavného jména závisí na členu nebo zájmenu, které stojí před ním.Přídavné jméno nese koncovky rodu, čísla Hier wird schöner Schmuck verkauft.a pádu. tvoření (z přídavných jmen, ustrnutím přímého pádu, spojením předložky a jména - tzv. příslovečná spřežka) druhy (místní, časová, způsobová, míry, příčiny/důvodu) stupňování (tvoření 2. a 3. stupně, pravidelné i nepravidelné stupňování) slovní druhy (neohebné) stručně charakterizujete

Rovněž nebudou chybět testová cvičení na určování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných a přídavných jmen, testová cvičení na určování mluvnických kategorií sloves: osoba čísl Prvního pádu osobních zájmen užíváme jako podmětu (takzvaného zájmenného podmětu) ve větě jen tam, kde je ho třeba pro důraz nebo pro srozumitelnost. Zájmena přivlastňovací. Přivlastňovací zájmena jsou ta, kterými přivlastňujeme osobě první, druhé nebo třetí anebo podmětu v kterékoliv osobě Gramatika německého jazyka klara tsche

K některému z uvedených vzorů lze obvykle přiřadit instrumentál přídavných jmen (mladým, mladou, mladými, jarním, jarními), podobně se chovajících řadových číslovek (prvním, první, druhým, druhou), zájmen (mnou, námi, jím/s ním, jí/s ní) i základních číslovek (jedním, jednou, třemi, deseti, stem) Vytvořit zápor lze i u přídavných jmen přidáním předpony un-(např.: gesund (zdravý) - ungesund (nezdravý)). Vedlejší věty: Jsou připojeny buď bez spojek, vztažnými zájmeny, tázacími zájmeny (wer, was, wie, wohin), nebo podřadicími spojkami (dass, weil, wenn, obwohl) Od některých přídavných jmen se tvoří příslovce příponou -o i příponou -e (draho i draze, těžko i těžce, snadno i snadně). Mezi obojími tvary bývá často jemný významový rozdíl (např. hluboko v zemi X být hluboko dojat). Jiná příslovce vznikají tzv. ustrnutím prostých pádů jmen (např Zopakuj si koncovky přídavných jmen a cvičení napiš do sešitu. Příslovečné určení (PU) - rozvíjí sloveso, přídavné jméno nebo příslovce; Předmět má zkratku Pt a do závorky píšeme v jakém je pádu např. Pt (4. p.) Ptáme se na něj všemi pádovými otázkami, kromě 1. pádu. Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra

Pády u přídavných jmen - Slovní druh(y

 1. Většina příslovcí se tvoří z přídavných jmen příponami (radostný - radostně, rychlý - rychle, český - česky). Vznikla také ustrnutím prostého pádu (kolem) nebo spojením předložky a jména (nahoru, dodnes, nakonec, zpaměti)
 2. Zde se projevuje vliv předpisované normy; tyto případy, v nichž je užito ve významu druhového přivlastňování přídavných jmen přivlastňovacích místo náležitého 2. pádu, můžeme označit jako hyperkorektní
 3. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,
 4. učivo: Stupňování přídavných jmen (učebnice I. díl, strana 19) úkoly: a) přečti si žluté rámečky na straně 19 (I. díl) b) cvičení 19/19 (I. díl) - vyber si 3 přídavná jména, napiš pod sebe do školníh
 5. Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná
 6. ulého času a v jiných složených tvarech slovesných) slouží jako prostředek mluvnické shody přísudku, resp. doplňku s podmětem. Platí zde tato pravidla: A. 1
 7. Přídavná jména - pravopiscesky. Přídavných jmen jsou tři druhy. Mohou být přídavná jména měkká, tvrdá a přivlastňovací. Ve větně skladbě mají přídavná jména nejčastěji funkci shodného přívlastku, případně mohou být i doplňkem, či jmennou částí přísudku

Video: Určování pádů - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Přídavná jména - vzo

Přídavná jména - přivlastňovac

Všechna zájmen

Skloňování (deklinace) je jmenná flexe, tedy ohýbání slovních druhů, jako jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, členy apod. Je obdobou časování sloves.. Skloňování spočívá v obměnách tvarů slovní jednotky (), aniž by přitom došlo ke změně jejího základního významu.Děje se tak obvykle pomocí afixů, nejčastěji koncovek, anebo. Mluvnice. Zdravím všechny. Protože jsme začali se slovními druhy, zkuste si nejdřív, co si pamatujete ze ZŠ. Najděte si: Online procvičování - Škola s nadhledem, nakladatelství Fraus.Tam 2. stupeň ČJ a mezi desítkami cvičení udělejte třeba: Druhy přídavných jmen 1, 2, Druhy zájmen, číslovek a přídavných jmen, Koncovky přídavných jmen 3 a cokoli dalšího =) Tvary přídavných jmen můžeme měnit podle čísla a pádu, říkáme, že je_____. Rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen: 1. Pro určení koncovky přídavného jména musím znát_____, které blíže určuje. V přídavných jménech tvrdých a přivlastňovacích píšu většinou tvrdé y, pouze v _____píšeme měkké i. 2.

Gramatika jen

 1. Skloňování substantivní (podle vzorů podstatných jmen). U ostatních číslovek se řídíme již známými vzory. Číslovky jsou slovní druh, který je možné skloňovat podle vzorů podstatných jmen, přídavných jmen i zájmen Mužská životná i neživotná podstatná jména zakončená na ‑l, ‑s, ‑z se podle koncovek 2. p
 2. ativ (N, 1. pád) představuje (obvykle) v jednotném čísle základní tvar slovní jednotky (lemma). Ve větě má nejčastěji funkci podmětu: Pařížská zoo tento týden představila nový záhadný organismus přezdívaný blob
 3. Zvláštnosti podstatných jmen: koncovka 3. a 6. pádu vzoru pán a muž -ovi; mužská jména zakončená na -k,-ch, z přídavných jmen : vysoký - vysoko, pěkný - pěkně čas, způsob, míru, příčinu nebo důvod, jedná se o PŘÍSLOVEČNÉ URČENÍ. Ptáme se jako na příslovce - kde, odkud, kam, kdy, dokdy, jakým.

Přídavná jména v němčině Gramatika NĚMECKY

 1. Tvar podstatného jména se při skloňování, až na pár výjímek, o kterých si povíme později, nemění. Tvar členu naopak ano, proto jsou důležité pro určení pádu. Rod podstatných jmen Německá podstatná jména mají tři rody: mužský, ženský a střední. Rod v němčině se nemusí vždy shodovat s češtinou
 2. 4) Koncovky přídavných jmen podle rodů tlustý. Výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Využití e-learningu a elektronických výukových materiálů při práci s žáky cizinci, který je spolufinancován z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 3. Tak se ještě dívám do jazykové příručky a fakt se dá napsat i Stránských Dokonce je to prý běžnější. Tak to čumím, taková prasárna a je to dobře . Příjmení, které se skloňuje podle vzoru přídavných jmen, přijímá i jeho koncovky: přijeli k nám manželé Novotných, Čepických, Rathauských, Skotnických i manželé Novotní, Čepičtí, Rathauští.
 4. Základem slovníku je podstatné jméno, u něhož je obšírný výčet ' přídavných jmen, která se s ním běžně pojí. Ukazuje se, že spíše hledáme vhodná přídavná jména (slovesa) k určitému podstatnému jménu než naopak, i Slovník Znáte anglická přídavná jména? obsahuje přes 1400 českých podstatných jmen s.
 5. Mluvnické kategorie přídavných jmen. Pokud jsme si už přečetli základní informace o přídavných jménech, je čas na malé procvičení Mluvnický pád je mluvnická kategorie, kterou flektivní jazyky obvykle vyjadřují vztah mluvnických jmen (podstatná, přídavná jména, zájmena, číslovky) k přísudku či jiným větným.
 6. b) V tabulce pod textem urči pád, číslo, rod a vzor přídavných jmen z textu. Pro správné určení máš v závorce uvedeno i podstatné jméno. Při určování pádu nezapomeň vycházet z vět v textu. c) Vyhledej v textu 6 příslovcí a zakroužkuj je. d) Na volné řádky pod tabulkou opiš poslední souvětí a dokonči ho

Přídavná jména :: Čeština v KP

1 určení pádu. Problém s určením pádu substantiva se může vyskytnout všude, kde se jeden tvar vyskytuje ve více pádech, většinou se jedná o volbu mezi 1. a 4. pádem u substantiv mužského rodu neživotného nebo středního rodu (nejvíce problémů působí substantiva náležející ke vzoru stavení, která mají 4 tvary pro.

Test - Určování pádu přídavných jmen (12

 1. Slovní druhy .cz » 2. Přídavná jména / Adjektiv
 2. Přídavná jména - druhy, stupňování, mluvnické významy
 3. Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor (skloňování
 4. Učírna - Skloňování přídavných jmen
 5. druhy přídavných jmen - Mgr
 6. Jak na pády podstatných jmen - Škola Zvesel
 7. Přídavná jména přivlastňovací - Slovní druh(y
 • Chromatin.
 • Demonic 2015 online cz dabing.
 • Adidas human race cena.
 • C function return array int.
 • Přírodní hnojivo.
 • Děkovný dopis anglicky.
 • Fonetická transkripce ruštiny.
 • Konflikt jury.
 • Pokoutník v bytě.
 • Aerobic heart rate.
 • Pořezaný prst.
 • Fonetická transkripce ruštiny.
 • Závodní plavky tyr.
 • Padlí azalek.
 • Www luštit cz.
 • Sao paulo počet obyvatel.
 • Imagine dragons believer audio.
 • Angularni stomatitida.
 • Obrázková komunikace.
 • Petice náležitosti.
 • Rutherford b. hayes.
 • Pansky ruzenec na krk.
 • Komule royal red.
 • Jonestown guyana today.
 • Světluška symbol.
 • True 10 bit monitor.
 • Volební preference podle věku.
 • Motorová pila stihl ms 251.
 • Obchodní zástupce goldwell.
 • Samolepící tapety na nábytek levně.
 • Charles bronson wiki.
 • Z jakého dřeva stavět.
 • Gmund lázně mapa.
 • Popice vinarstvi.
 • To all the boy i loved before movie.
 • Zhubnu když budu jíst jen zeleninu.
 • Plastové poklopy na míru.
 • Radia sk europa 2.
 • Jeden test pozitivni dalsi negativni.
 • Tesco hry.
 • Centrum stahuj cz.