Home

Teplo a teplota fyzika

Teplo, teplota a radiátor ústředního topení: Radiátor ústředního topení má teplotu mezi 50°C a 60°C. Částice radiátoru mají menší vnitřní energii než částice vlákna žárovky. Radiátor má ale mnohem více částic než vlákno žárovky - jeh Teplota a její měření Teplota = stavová fyzikální veličina (popisuje fyzikální stav) Potom tělesa, která jsou při vzájemném dotyku v rovnovážném stavu, musí mít stejnou teplotu. Jestliže tělesa při uvedení do vzájemného dotyku mění své původní rovnovážné stavy, musely mít na počátku různé teploty

Teplo = ta část vnitřní energie, kterou těleso může odevzdat (~ změna kmitání částic). Těleso teplo přijme nebo odevzdá. Teplota tělesa = stav tělesa (jak moc kmitají jeho částice). Teplotu lze zvýšit , snížit. Kmitání částic určuje, jakou teplotu má těleso. Dodání (odevzdání) tepla vede ke změně kmitání částic 7) Urči teplo, které odevzdá 10 kg železa zahřátého na teplotu 250°C, když se jeho teplota sníží na 22°C. 8) Hliníkové těleso o hmotnosti 500 g a teplotě 150°C je ponořeno do vody. Jeho teplota se snížila na 20°C. Kolik tepla odevzdalo hliníkové těleso vodě? 9) Urči teplo, které je třeba doda •TEPLO Teplem se tedy vyjadřuje změna vnitřní energie těles při tepelné výměně. Teplo je fyzikální veličina se značkou Q a její jednotkou je joule (J). Pokud se zvětší vnitřní energie tělesa při tepelné výměně, pak těleso přijalo určité množství tepla (zvětší se rovněž teplota tělesa). Naopak těleso teplo odevzdá, zmenší-li se jeho vnitřní energie.

Teplo (Q - calorique - Kalorika) (dříve nebo v pozměněném smyslu tepelná energie) je termodynamická veličina vyjadřující míru změny vnitřní energie, jejíž podstatou není ani práce ∑ ⋅ (elementární práce je rovna obecné síle skalárně násobené obecným posunutím), ani tzv. chemická práce ∑ ⋅ (chemický potenciál krát změna množství látky) Teplota je základní fyzikální veličinou soustavy SI s plným názvem termodynamická teplota, jednotkou kelvin (K) a vedlejší jednotkou stupeň Celsia (°C). Nejnižší možnou teplotou je teplota absolutní nuly (0 K; −273,15 °C), ke které se lze libovolně přiblížit, avšak nelze jí dosáhnout Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Teplo předané nebo přijaté tělesem při tepelné výměně samozřejmě souvisí s teplotou tělesa, ale není to totéž. Jsou to dva různé fyzikální pojmy. Všimněte si, že se měří v úplně jiných jednotkách. Teplota se měří v kelvinech nebo ve stupních Celsia, ale teplo se měří v joulech základní věci o teplot

Teplota a její měření - FYZIKA 00

 1. jestliže se jeho teplota zvýší o 5oC a vzduch příjme 175 kJ tepla ? 3. Z čeho je vyrobený váleček, který při zvýšení teploty z 13oC na 58oC příjme teplo 4,05 kJ? Váleček váží20 dkg. 4. O kolik oC klesla rtuť v teploměru, odevzdala-li teplo 4,2 J? Hmotnost rtuti je 5 g
 2. za stejných fyzikálních podmínek je pro danou krystalickou látku dané hmotnosti teplota tání rovna teplotě tuhnutí a skupenské teplo tání rovno skupenskému teplu tuhnutí Křivka tání - graf závislosti vnějšího tlaku (p) na teplotě tání (T
 3. Hlavní strana » MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMODYNAMIKA » VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO . VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO. 5.2.1 | Vnitřní energie 5.2.2 | Změna vnitřní energie tělesa konáním práce 5.2.3 | Změna vnitřní energie tepelnou výměnou 5.2.4 | První termodynamický zákon 5.2.5 | Měrná tepelná kapacit
 4. 4) Teplota 0 K je A) nesmysl B) -273,15 o C C) 273,150 o C 5) Žák tvrdil Teplota vody se zvýšila o 20 o K. Ve skutečnosti se zvýšila A) o 20 o C B) o 293,15 o C C) o 253,15 o C 6) Teplota -1273,15 o C je A)teplota tuhnutí vodíku B) nesmysl C) 73,15K 7) Teplota 290 K je A) teplota zdravého člověka B) 290 o C C) 16,85 o
 5. Kvíz: Teplo, teplota. délka videa 02:23. Vyzkoušejte si své znalosti o teple, jeho přenosu a teplotách v krátkém kvízu. Víte například, k čemu slouží solární kolektory nebo jaká je teplota vlákna svítící žárovky
 6. 1) V nádobě je voda o objemu 250 ml. Jaké teplo přijme tato voda, zvýší-li se její teplota o 60°C? 2) Urči teplo, které odevzdá těleso ze železa o hmotností 20 kg a teplotě 620°C, sníží-li se jeho teplota na 20°C? 3) Měděný odlitek o hmotnosti 15 kg odevzdal do okolí při ochlazování 1380 kJ tepla
 7. Teplota vypařující se kapaliny je proto vždy poněkud nižší než je teplota okolí. Chceme-li, aby teplota vypařující se kapaliny neklesala, je nutné zajistit přívod tepla z vnějšku. Dodané teplo nezvyšuje teplotu kapaliny, ale spotřebuje se na udržení původní teploty. Tato energie se nazývá skupenské teplo.

6) Bazén kryté plovárny má délku 40 metrů, šířku 19 metrů. Hloubka vody v bazénu je 1,8 metrů. Teplota vody je 12 °C. Jeké teplo přijme voda v bazénu, zvýší-li se její teplota na 26 °C? Řešení: d = 40 m, š = 19 m, h = 1,8 m. t o = 12°C. t = 26 °C. c = 4,2 kJ / kg.°C. Q = ? kJ. nejprve musíme vypočítat objem V a z. V 18. století bylo teplo nesprávně považováno za zvláštní látku (flogiston či fluidum), která při tepelné výměně přechází z teplejšího tělesa na chladnější. První snahy o určení vztahu mezi prací a teplem se pojí se jménem fyzika Rumforda (1753

1 1.6.1 Měříme teplotu Předpoklady: Pom ůcky: kahan, stojan, voda, bimetal z alobalu a papíru, sklen ěná láhev, br čko, modelína, PET m ěkká, teplom ěr, led, vrta čka, prkýnko, d řev ěný kolík do nábytku Domácí pokus: Připrav si t ři hrnce. Do jednoho nalij studenou vodu (m ůžeš i p řihladit ledem z ledni čky), d Teplota a její měření. Tělesům, která jsou při vzájemném dotyku v rovnovážném stavu, přiřazujeme stejnou teplotu. Tento poznatek bývá někdy označován jako 0. termodynamický zákon - teplo odevzdané - předané množství energie - závisí na: množství látky - hmotnosti; teplotě - počáteční a konečné; druhu látky; čase - výpočet: - teplo odevzdané: Q = c . m . (t 0 - t) t 0 > t t 0 - počáteční teplota; t - konečná teplota; c - měrná tepelná kapacita, m - hmotnost - teplo přijaté (dodané): Q. fyzika - vnitrni energie, teplo teplota Ahoj, poradili byste mi prosim jak vypocitat nasledujici 2 priklady? vubec si s nimi nevím rady. 1) Do vody o objemu 5 l a teplote 100 C byl vlozen led o hmotnosti 2kg a teplote 0 C.Jaka bude vysledna teplota? merne skup.teplo tani ledu je 330 kj/kg, c =4,2 kj/kgK. výsledek je 49 C K oh řátí a roztátí ledu je pot řeba teplo 1,97 MJ. 4. Vypo čtěte teplo pot řebné k roztavení mosazného p ředm ětu o hmotnosti 0,5 kg a po čáte ční teplot ě 20 °C. Teplota tání mosazi je 970 °C, m ěrná tepelná kapacita mosazi je 394 J kg K⋅ ⋅1 -1 a m ěrné skupenské teplo tání mosazi je 159 kJ kg⋅-1 m = 0,5 k

Nástin pokusů: Blok o termice seznamuje žáky s pojmy teplo a teplota na základě jejich vlastních zkušeností. Roztaje rychleji kostka ledu na kovové nebo dřevěné destičce? Prozkoumáme změny skupenství na jednoduchém parním stroji, místo exploze provedeme implozi a setkáme se se dvěma kapalinami o rozdílném skupenském. Teplo a teplota spolu souvisí a často jsou zmatené. Více tepla obvykle znamená vyšší teplotu. Teplo (symbol: Q) je energie. Je to celkové množství energie (jak kinetické, tak i potenciální), kterou molekuly mají v kuse hmoty. Teplo se měří v joulech. Teplota (symbol: T) není energie. Jedná se o průměrnou (kinetickou. změna vnitřní energie při práci, tepelné výměně, měrná tepelná kapacita, teplo, tepelné záření, sluneční záření C. Literatura: Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 43-7 1) V nádobě je voda o objemu 250 ml. Jaké teplo přijme tato voda, zvýší-li se její teplota o 60°C? 2) Urči teplo, které odevzdá těleso ze železa o hmotností 20 kg a teplotě 620°C, sníží-li se jeho teplota na 20°C? 3) Měděný odlitek o hmotnosti 15 kg odevzdal do okolí při ochlazování 1380 kJ tepla TEPLO, TEPLOTA Tepelný stav látek je charakterizován veličinou termodynamická teplota T. Jednotkou je kelvin T K. Mezi elsiovou a Kelvinovou teplotní stupnicí existuje převodní vztah T 273,15 C t POZNÁMKA: V USA se používá ještě Fahrenheitova teplotní stupnice. Převodní vztahy jsou vzhlede

teplo, zvýší se jejich teplota různě. Pro porovnávání schopnosti látek přijmout teplo, zavádíme veličinu měrná tepelná kapacita, označuje se c a jednotkou je » ¼ º « ¬ ª kg qC J Např.: Voda o hmotnosti 1kg se zahřeje o 1°C, přijme-li teplo 4180J=4,2kJ. Měrná tepelná kapacita vody je c v = 4180 Obr: 56/1.31 a 57/1.3 Teplo a kalorimetrická rovnice Teplo je energie, kterou předává teplejší těleso chladnějšímu při tepelné výměně. Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso, je přímo úměrné hmotnosti tělesa a přírůstku teploty [Q] = J Q = m . c (t2 - t1

Teplo - Informatika, fyzika

Teplo Q je určeno energií, kterou předá teplejší těleso studenějšímu. Jednotkou je joul (J). V izolované soustavě se celková vnitřní energie nemění. Měrná tepelná kapacita. Tepelná kapacita tělesa. určuje kolik tepla musí těleso přijmout, aby se jeho teplota zvětšila o 1 K; vztah , jednotkou je J . K- Slovo teplo používáme v běžném životě poměrně dost často, ale zpravidla v jiném významu než ve fyzice. Řekneme např. Dneska je venku teplo. Ve skutečnosti tím naznačujeme, že je tam dost vysoká teplota. Co tedy ve fyzice slovo teplo znamená? Jde o část vnitřní energie, kterou si mezi sebou vymění tělesa při.

Teplo - Wikipedi

Molekulová fyzika a termodynamika • Úvod, vnit řní energie soustavy, teplo, teplota, stavová rovnice ideálního plynu • Termodynamické zákony, termodynamické děje • Teplotní a objemová roztažnost, p řenos tepla • Kinetická teorie plyn ů, Brown ův pohyb • Transportní jevy v plynech, nízké tlaky, reálné plyn nerozlišoval pojmy teplo a teplota. Termika jako novověká věda vznikla na počátku 17. století. Badatelé se v té době již spolehlivě naučili měřit teplotu, a tím byly položeny základy termometrie. V 18. století se již začala rozvíjet kalorimetrie, došlo k odlišení pojmů teplo a teplota Teplo a teplota. Tyto dva pojmy si lidé často pletou. Jedná se však o naprosto odlišné záležitosti. K uvedení 2 litrů vody do varu je třeba dvojnásobek tepla potřebného k uvaření 1 litrku vody. Záleží i však na látce, kterou zahříváme Teplota Čas Síla Elektrické vlastnosti látek Magnetismus Pohyb tělesa 7. ročník Pohyb tělesa Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb tělesa Skládání sil Tíhová síla a těžiště Gravitační síla Newtonovy zákony Tlak Tření Mechanické vlastnosti kapalin Mechanické vlastnosti plynů 8. roční - opakování látky z kapitoly Teplo a teplota - objasnit pojem skleníkový efekt J. Trangoš Šíření tepla užitečné a škodlivé 2. 11. 2020. Ahoj deváťáci, po miniprázdninách se opět setkáváme. Čeká vás test z kapitoly Teplo a teplota, pravděpodobně v některé on-line hodině. Co tedy by měl deváťák znát, aby v.

Definice tepla však nevylučuje tepelné děje při současném konání práce. V souladu s 1. větou termodynamickou je teplo (systémem přijaté) při tepelné výměně rovno změně vnitřní energie systému zvýšené o (systémem vykonanou) práci (kurzívou je v předchozí větě vyznačeno, kdy se daná změna bere za kladnou) Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud víte, že na roztavení daného předmětu třeba 267 kJ tepla. Teplota tání mosazi je 970°C a měrná tepelná kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1K . Výsledek vyneste do grafu Která z těchto látek vede teplo nejlépe? železo voda vzduch Vložíme-li hustou kovovou síťku nad plamen uvidíme, že : plamen prohoří na druhou stranu síťky plamen zůstane jen pod síťkou plamen prohoří na druhou stranu síťky a bude modrý Na dvou tyčkách, železné a dřevěné, je namotán papír

Teplota - Wikipedi

Teplo odebrané dusíku (VŠ) Práce, teplo a změna vnitřní energie kyslíku (SŠ+) Teplota a práce vzduchu (VŠ) Tlak, objem a teplota stlačeného plynu (VŠ) Práce, tlak a teplo vzduchu při izotermické expanzi (VŠ) Cyklický děj a druhý termodynamický zákon (15) Diagramy cyklického děje (SŠ) Carnotův motor při daném. Teplo je fyzikální veličina se značkou Q a její jednotkou je JOULE (J). Pokud se zvětší vnitřní energie tělesa při tepelné výměně, pak těleso přijalo určité množství tepla (zvětší se rovněž teplota tělesa). Naopak těleso teplo odevzdá, zmenší li se jeho vnitřní energie (klesne rovněž jeho teplota) TEPLO PIJATÉ VODOU TEPLO ODEVZDANÉ ZÁVAŽÍMI V = 0,1 litru → m 1 = 0,1 kg 2O → H t 1 = 20 °C t t = 34 °C= 34 °C m = 2 ∙ 100 g = 200 g = 0,2 kg → Fe t 2 = 100 °C Q 2 ˃ Q 1 → Pi tepelné výmn dochází k tepelným ztrátám. Probíhá tak dlouho, dokud se teplota obou tles nevyrovná. TEPELNÁ VÝMĚN stálá teplota - stálá střední kinetická energie - vnitřní energie U je konstantní; při zvětšení V plyn přijme QT plyn vykoná práci W ; - Teplo přijaté plynem se rovná práci, kterou plyn vykoná; Izochorický děj. při zvýšení T plyn přijme teplo QV : , cV je měrná tepelná kapacita za stálého objem Teplo je fyzikální veličinou popisující termodynamický děj (posloupnost stavů systému), nikoli veličinou stavovou, popisující stav jediný. Teplota charakterizuje tepelný stav tělesa, rovněž souvisí mikrofyzikálně s pohybem molekul. Rozdíl teplot ve dvou různých místech tělesa vyvolává pohyb (vedení) tepla

Fyzika :: Martin Gembec

Teplota telesa je lineárne závislá na jeho teple. Vlastnosť materiálu popisujúca množstvo tepla potrebného na zohriatie 1 kg telesa o 1 °C sa nazýva merná tepelná kapacita. kde je Q - teplo telesa (Wh) c - merná tepelná kapacita materiálu (Wh/kg.K) T - termodynamická teplota (K Fyzika na Vltavě pro přátele fyziky nejen základní školy komiks magnetismus model měření objem a hustota plyn pod mikroskopem pokus pracovní list převody jednotek příklad světlo teplo teplota tlak vesmír video voda vtip vysvětlen. teplo 1 teplo 2 Počasí počasí předpověď obloha 1 bezmračný deštivý duha mlha mrak oblačnost slunce zamračený vzduch parný studený sychravý vítr bezvětří cyklon foukat hurikán orkán uragán vánek vichřice teplota vedro 1 mráz námraza obleva oteplení průtrž sněžení sníh tání blesk bouřka déšť hřmět.

Teplota je mírou, jak rychle se molekuly pohybují, zatímco teplo je souhrnná energie všech pohybujících se molekul (v pevných látkách drží molekuly pevně pohromadě a při vyšší teplotě jednoduše kmitají rychleji, TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY - schopnost látky p řijmout nebo odevzdat teplo MĚRNÁ TEPELNÁ KAPACITA LÁTKY - je fyzikální veličina, která ur čuje, kolik tepla musíme dodat 1kg látky, aby se její teplota zvýšila o 1 oC. c = 1kJ/kg °°°°C c zna čka m ěrné tep. kapacity 1kJ/kg °°°°C jednotka m ěrné tep. kapacit Fyzika je vzrušující a zábavná věda, jak se můžete sami přesvědčit. Sdílet Facebook Google+ Twitter E-mail. Odkaz. Předchozí Následující. 22. 12. 2004. Fyzikální procesy: Teplo a teplota (1/5) 22. 12. 2004. Příběhy o telátku (5/9) Hledat další pořady. TVŠ. kde p je tlak, T termodynamická teplota, za níž probíhá fázový přechod, L mol molární teplo a V 1m a V 2m molární objemy látky v 1. a 2. fázi. Molární teplo L mol neznáme. Uvědomíme-li si však, že pro změnu molární entropie ΔS mol platí vztah \[\mathrm{\Delta}S_{mol}=\frac{L_{mol}}{T},\ Teplota závisí na neuspořádaném pohybu částic. Teplo vyjadřuje změnu vnitřní energie. Teplota se měří pomocí teploměru. Teplo nelze přímo měřit, je nutný výpočet. Jednotkou teploty je °C a značka t. Teplo se značí Q, jednotkou je Joule. Q = m . c . (t2 - t1) t2.koncová teplota. t1.počáteční teplota

Fyzika v 8.r. - webzdarm

teplota, ale jinak se nem ění (stále stejné vlastnosti) ⇒ 0 C° ⇒ oh řívání se zastaví a led se m ění ve vodu (vždy p ři stejné teplot ě 0 C°), dokud se všechen led nezm ění na vodu, teplota se nem ění ⇒ po p řem ěně všeho ledu na kapalinu se její teplota za čne op ět zvyšovat Teplo v organismu vzniká převážně jako vedlejší produkt jiných forem energie, pouze výjimečně vzniká cíleně (chladový třes jako mechanismus termoregulace). Aby se toto teplo v organismu neakumulovalo a tím nezvyšovala jeho teplota, je organismus schopen do jisté míry jeho odvod do okolí regulovat Teplota 273,16K byla přiřazena trojnému bodu vody, což je r.s. led+voda+sytá pára. 1K získáme jako 1/273,16 část teploty trojného bodu vody. tlak p [p] = Pa objem V [V] = m3 teplo Q [Q] = J Poznámka: Teplo definujeme jako část vnitřní energie, kterou těleso přijme nebo odevzdá při tepeln Proto v této fázi teplota neroste. Seznam kapitol Množství tepla, které potřebujeme dodat 1 kg určité kapaliny, aby se přeměnila na plyn, nazýváme Měrné skupenské teplo varu Teplota [°C] Dodané teplo [J] Teplota tání tt Teplota varu tv lv Další měrné skupenské teplo varu

Historické názory na teplo - O školeMeranie teploty vzduchu pomocou experimentov zo

Teplo a měrná tepelná kapacita - GV

Teplota, při které kapalina mění v celém svém objemu své skupenství na plynné, se nazývá teplotou varu t v a jde o jednu ze základních fyzikálních charakteristik kapalin. Jestliže je kapalina zahřívána, přestane se po dosažení teploty varu její teplota dále zvyšovat a veškeré dodávané teplo je využíváno na skupenskou přeměnu Materiál slouží k ověření znalostí studentů. Vhodné pro použití se smart Response

Fyzika - Teplota - YouTub

Fyzika - teplo tělesa Od: paulinka 22.11.11 21:05 odpovědí: 5 změna: 23.11.11 16:43 Ahojky, potrebovala bych prosim odpovedet na tuto otazku mam to do zitra: Kdyz dodame telesu teplo, tak se ne vzdycky teplota zvysi, jak je to mozne potřebné tepelné veličiny (Teplo a teplota) kalorimetr se skládá ze dvou nádobek do sebe vložených. Mezi stěnami nádobek je vzduch, který tepelně izoluje vnitřní nádobku od vnější a od okolí. Každá z nádobek se přikrývá víčkem, ve kterém bývají otvory pro teploměr a míchačku. Tepelná kapacita kalorimetru, kter Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud víte, že na roztavení daného předmětu třeba 267 kJ tepla. Teplota tání mosazi je 970°C a měrná tepelná kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1K . Výsledek vyneste do grafu. 3. Další příklady ve sbírc

Opticky hranol 90°, 30×50 mm - HELAGO-CZ, s

Práce, teplo - řešené příklad

voda proto velmi dobře akumuluje teplo, což umožňuje udržovat na zemi přijatelnou hodnotu teploty a klimatu v místech na zemi, která jsou blízko moře a mají mnoho řek a jezer kolísá denní teplota výrazně méně (např. Evropa) v místech, která jsou dále od moře a navíc v nich chybí voda (pouště) může ve dne být i. Teplotu tání dané látky můžeme snížit přidáním příměsi, např. slitina cínu (teplota tání 232 °C) a olova (327,3 °C) taje při teplotě 240 °C. Dalším příkladem je přidání soli v zimě na zmrzlý led na chodníku. Tím se sníží jeho teplota tání a při okolní teplotě nižší než 0 °C začne led tát

Fyzika .roč. - teplota - Fyzika — testi.cz, online test

Teplota tání je teplota, p ři které se pevná látka za čne m ěnit na kapalnou ( nap ř. led p ři 0°C). Teplota tání t t závisí na druhu látky a na okolním tlaku. P ři tání musíme látce dodat skupenské teplo . Zajímavost: Led taje i p ři nižší teplot ě než 0°C za vyššího tlaku Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0 °C je l s = 2,8 MJ kg -1 . Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou

Pružné srážky - když se vše zachovává | OnlineschoolPolovodičová dioda, Si - HELAGO-CZ, s

Fyzika, matematika, informatika - objevujme spolu - Fyzika

Teplo a práce - Fyzika - Referáty Odmaturuj. nárazu). Změna vnitřní energie je rovna práci: Při dějích v izolované soustavě těles zůstává součet, potenciální, kinetické a vnitřní energie konstantní: - teplo - energie přijatá (odevzdaná) tělesem při tepelné výměně - značka Q; jednotka J. celková energie soustavy. 36. V nádobě je voda o hmotnosti 10 kg. Jaké teplo přijme, když se její teplota zvýší o 20°C. 37. Jaké teplo uvolní 1 kg vody do okolí, jestliže se její teplota snížila o 50°C? 38. Proč nedochází k pohlcování tepelného záření ve vakuu? Kde se toho využívá? 39. Jaká je rychlost tepelného záření ve vakuu? 40 Fyzika referáty; Teplota; Teplota. Švédský astronom Anders Celsius stupnici decimalizoval a označil teplotu varu vody 0 ºC,teplotu tuhnutí 100 ºC. Konečně v r.1742 jeho nástupce M Strömer číslování obrátil,a to se vžilo pod názvem Celsiova stupnice. Tím vývoj teploměrné stupnice a termometrie teprve začal Teplota tuhnutí krystalických látek je stejná jako jejich teplota tání. Teplo, které spotřebuje 1kg pevné látky (při teplotě tání) k přeměně na kapalinu (stejné teploty), nazýváme měrné skupenské teplo tání a označujeme ho lt. Více informací na webu: fyzika.zskrestova.cz. Otázky a odpovědi TEPLO Teplo domova, teplo u krbu, . Jaký je rozdíl mezi teplotou a teplem Teplota je: fyzikální veličina, která se popisuje stav tělesa neboli je to vlastnost předmětů a okolí, kterou je člověk schopen vnímat a přiřadit jí pocity studeného, teplého či horkého. značí se písmenem t a jednotkou je °C teplotu měříme.

Tíhová síla a těžiště :: Fyzika MaršovskáObjem :: Fyzika Maršovská

Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Občanská výchova Online cvičení | 3. stupeň. Chystáš se na maturitu, zkoušení, písemku, anebo tě matematika prostě baví? Teplo a teplota. Ano/Ne. Otázky, u nichž máš pouze rozhodnout, zda je tvrzení pravdivé, či nikoliv. Zdánlivě jednoduché, tento typ cvičení však může. A) led odevzdá teplo a teplota se sníží B) led přijme teplo a teplota se nezmění C) led odevzdá teplo a teplota se nezmění D) led příjme teplo a teplota se zvýší D E B C t/°C A 100 Q/J 0 -20 Z grafu závislosti teploty vody na dodaném teplu určete, v jakém skupenství je voda mezi body C a D 1. 2. 3. 4 Teplo, teplota. Práce slouží k výkladu a procvičení fyzikálních veličin, měří pomocí Pasco, vyvozují závěr, že různé materiály vedou teplo různě. Fyzika Hudební výchova ICT koord., metodik, správce Informatika, programování, CAD. 1. Urči teplo, které musíme dodat 3,5kg železa zahřátého na teplotu tání, aby roztálo? 2. Kus ledu o hmotnosti 3,0 kg a o teplotě -15°C se má přeměnit na vodu. Jaké teplo přijme? 3. Ve vodě o hmotnosti 1kg má roztát led o hmotnosti 250g a počáteční teplotě 0°C. Janá je nejnižší možná počáteční teplota vody

 • Arasidove maslo.
 • Black knight satellite hoax.
 • Organizace obsluhy při hostinách.
 • Jak na bolavá záda.
 • Hrnec 25 litrů.
 • Agnes de chatillon.
 • Stáří citáty.
 • Potsdamer platz.
 • Sázení stromků v lese brigáda.
 • Dektrade projekce.
 • Benzoylmethylekgonin.
 • Bezpečnostní kamera vnitřní.
 • Svědci paranormálních jevů.
 • Akord a#.
 • Barbara pierce bush.
 • Počasí orlí hnízdo, kehlsteinhaus, berchtesgaden, německo.
 • Penzion v roklích.
 • Beper 40500 body sense lipomasáž na celulitidu.
 • Nejvyssi bod slovenska.
 • Chucky 7.
 • Červotoč umrlčí výskyt.
 • Bílý dům interiér.
 • Těhotenství v 39. letech.
 • Genes on y chromosome.
 • Ikea bazar komoda.
 • Www luštit cz.
 • Receptar muskaty.
 • Nikol štíbrová syn.
 • To all the boy i loved before movie.
 • Yadine prodej.
 • Imunitní systém.
 • Stavba garáže svépomocí.
 • Strakonicko news.
 • Rvp 2017 pdf.
 • Tričko pro řidiče.
 • Pdf to dwg zamzar.
 • Teplomety do koupelny.
 • Dominikánská republika delfíni.
 • Barlowuv test.
 • Obnova sd karty.
 • Golf profi brno.