Home

Inventarizační soupis

Inventarizace - na co bychom neměli zapomenout? - Portál

Dobrý večer, fyzický stav tedy zkontrolujete 30.12. a pokud ověříte i se stavem v účetnictví, bude inventarizační soupis ukončen, popř.fyzickou inventuru uvedete 30.12. a kontrolu následně v novém roce po dokončení účtování všech dokladů Zápis o zjištěních skutečného stavu zásob, majetku, pohledávek a závazků. V minulém článku Jakým způsobem dělám inventarizaci v daňové evidenci? jsem popsal, jak postupuji na konci každého roku při inventarizaci zásob, majetku, pohledávek a závazků

h) inventarizační položkou majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní soupis; označování těchto soupisů je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu prováděno syntetickými, analytickými. Vypracovat inventarizační zápisy podle jednotlivých účtů majetku a závazků s uvedením výsledků inventury Inventurní soupis je vľdy přílohou inventarizačního zápisu. Vzor inventarizačního zápisu je uveden v příloze č. 2 Inventarizační orgán k provedení dokladové inventury Tento soupis musí být podepsán osobou odpovědnou za inventuru příslušného účtu a osobou odpovědnou za provedení inventarizace, kterou může být například finanční ředitel, do jehož kompetence spadá řízení celé účtárny.. Příkaz k provedení inventur ustanovuje jmenování inventarizační komise podle jednotlivých oddělení nebo jednotlivého druhu majetku a zásob. Záleží na velikosti účetní jednotky a zkušenostech s prováděním inventarizací. V menších účetních jednotkách je vytvořena komise ve složení 1 - 3 členů, ve velkých.

Inventarizační položkaInventarizační po ložkaložka - tím vyhláška rozumí majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis nebo dodatečný inventurní soupis (§ 2 písmeno h) vyhlášky) . Označování těcht Článek 12 Inventurní soupis Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31. 1. následujícího roku. Inventarizace majetku a závazků Vnitřní předpi Členové inventarizační komise sestaví v jednom vyhotovení inventurní soupis, který povinně doloží pořízenými inventurními soupisy včetně příloh. Členové inventarizační komise připojí podpisové záznamy na inventurní soupisy, přílohy inventurníc

Vzorový zápis o inventarizaci zásob, majetku, pohledávek a

 1. 2 - 2 Pokladní hotovost celkem Výsledné zjištění Celkem Kč Stav zjištěný fyzickou inventarizací Účetní stav ke dni inventarizace Rozdíl: a) schode
 2. Inventarizační soupis Inventarizační zápis Zápis o inventarizaci § 8 vyhlášky Inventarizační zápis Zápis o provedené inventarizaci Inventarizační zpráva § 2 e), § 4 (6) vyhlášky Nejčastěji chybějící náležitosti Inventurního soupisu Náležitosti inventurního soupisu § 30 (7) zákona a § 8 vyhlášk
 3. při průběžné inventarizaci inventurní soupis, q) inventarizační zprávou souhrn všech podstatných skutečností o všech provedených inventurách, včetně informace o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech, r) inventurním závěrem průkazný účetní záznam, který vyhotovuje PO pouz
 4. Stáhněte si formulář Inventurní seznam. Můžete jej pohodlně vyplnit na počítači, uložit v PDF, elektronicky podat nebo vytisknout
 5. Při provádění průběžné inventarizace je možné nahradit inventurní soupis jiným průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury. Také z těchto záznamů však musí být zřejmé, jak a kdy inventarizace probíhala a jakým způsobem byly vyúčtovány případné inventarizační rozdíly
 6. Pokud najdeme nějaké inventarizační rozdíly, je třeba je zapsat do inventarizační zprávy, zaúčtovat a správně daňově posoudit. Co na to POHODA? Na záložce Daňové odpisy v agendě Majetek naleznete soupis vygenerovaných daňových odpisů pro jednotlivé roky
 7. Inventarizační rozdíly musí být zaúčtované do účetního období, za které byl inventarizací stav zásob ověřován. V ní si můžete vytisknout potřebné sestavy, vytvořit aktuální inventurní soupis, zaevidovat přírůstky a úbytky zásob nebo provést zaúčtování inventurních rozdílů

270/2010 Sb. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazk

 1. (11) Inventarizační rozdíly vyúčtují účetní jednotky do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. (12) Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů
 2. Inventurní soupis je průkazný účetní záznam zobrazující výsledky inventury. Musí obsahovat tyto náležitosti: určení inventarizovaného majetku nebo závazku údaj o množství podpis osoby odpovědné za provedení inventury způsob zjišťování skutečného stavu ocenění v okamžiku ukončení inventury okamžik zahájení a ukončení inventury Více v článku.
 3. Inventarizační rozdíly. manko - skutečný stav je nižší než účetní, nelze doložit dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem 132 - zůstatek k 31.12 musí souhlasit na inventurní soupis zásob. 121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 - je třeba zkontrolovat, zda zůstatek na účtu.
 4. invetarizace = ověřuje věcnou správnost, zda stav majetku a závazků vykázaný v účetnictví k určitému dni odpovídá skutečnosti Právní úprava: inventarizace je upravena v Zákoně o účetnictví § 29-30; Povinnosti účetní jednotky: inventarizaci zajišťuje inventarizační komise, jejíž členy jmenuje ředitel podniku; ve větších jednotkách se zřizuje hlavní.
 5. Inventarizační komise OSH, KSH, ÚHŠ, CHH a ÚSH: Uvede se např. i podrobný soupis pohledávek za organizační jednotkou SH ČMS (OSH, SDH, KSH, ÚHŠ, CHH a Kancelář SH ČMS) a za zaměstnanci (půjčky, splácení škod a manka,..) 3.6. Závazky

Vyhláška 270/2010 Sb

 1. Nebudeme tedy ověřovat jednotlivé části inventarizační položky jako u majetku a závazků, ale půjde o ověření přírůstků a úbytků ve vazbě na počáteční stav. V souvislosti s tím se zavádí nové pojmy: zjednodušená inventura a zjednodušený inventurní soupis
 2. imálně narušen provoz KVL ČR
 3. imálně obsahovat

V programu POHODA je možné v některých agendách vytisknout praktické tiskové sestavy: Inventarizace pohledávek (agenda Vydané faktury), Inventarizace závazků (agenda Přijaté faktury), Inventurní soupis (agenda Zásoby), Podklady pro zpracování inventury (agenda Inventura), Inventurní soupis majetku (agenda Majetek) inventarizační položkou majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis nebo dodatečný inventurní soupis; označování těchto soupisů je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu prováděno syntetickými, analytickými nebo podrozvahovými účty pokud inventuru provádí inventarizační komise s pomocí jiných osob (například zaměstnanců organizace), budou na inventurním soupise uvedena jména členů inventarizační komise s jejich podpisy a datem připojení podpisu a dále jména osob, které inventuru prováděly s jejich podpisy a uvedením data podpisu Jako inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis a zjednodušený inventurní soupis označujeme zápis z provedené dílčí inventury. Podle § 8 prováděcí vyhlášky jsou inventurní soupisy vyhotovovány v rozsahu účtové skupiny, v rozsahu seskupení inventarizačních položek nebo v rozsahu jednotlivé inventarizační položky

* vnitropodniková směrnice by měla jednoznačně upravovat obsah a strukturu inventurních soupisů, včetně nezbytných náležitostí, kterými jsou podpis odpovědné osoby, osob, které inventarizaci provedly a datum (aby byl inventarizační soupis průkazný, musí obsahovat veškeré náležitosti, které vyžaduje § 33a ZU) Článek obsahuje odkaz na vzor směrnice o inventarizaci majetku a závazků pro případné využití ze strany měst, obcí či DSO. Dále jsou k dispozici odkazy na vybrané přílohy ke vzoru směrnice o inventarizaci Vyhláška o inventarizaci v § 2 písm. h) dále stanoví, že pro účely této vyhlášky se inventarizační položkou rozumí: majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis nebo dodatečný inventurní soupis

Inventarizace majetku a závazků Účetní závěrka prof

Dokladové inventury - Euro

 1. Inventurní soupis. Odeslat odpově
 2. inventarizační soupis inventarizační sumář (přílohou jsou jednotlivé inventurní soupisy) dodatečné soupisy dodatečné inventurní zápisy inventurní zápisy, inventarizační evidence (nepovinné) závěrečná inventarizační zpráva (Svobodová, 2013, s. 143).
 3. Inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku k 31. 12. Petrová, Zuzana (Bakalářská práce, 2012
 4. Inventurní soupis Inventarizace provedena ke dni Okamžik, ke 31.12.2017kterému se sestavuje účetní závěrka Okamžik, ke kterému se zjišťují skutečné 31.12.2017stavy (rozhodný den) Výběr SU: 000-999 31.12.2017 AU: Inventarizační položka SU AU Název Účetní stav Zjištěný stav Inv. rozdíl Poznámka Přílohy 031 Pozemk
 5. Inventarizační identifikátory jsou stanoveny v souladu s článkem 8 Metodického pokynu, kterým se stanoví zásady a vzorová směrnice k provedení inventarizace majetku a závazků organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MSMT-33404/2018
 6. Po příjezdu a zahájení fyzické inventury mi byl předán inventurní soupis již podepsaný členy inventarizační komise sedícími u stolu vedle mě s tvrzením, že veškerý majetek se v zařízení přece vyskytovat musí, jinak by nefungovalo

Jak na inventarizaci při účetní závěrce? Tady je návod

na každou položku A se vyhotovuje inventarizační komise inventurní soupis; náležitosti inventarizačního předpisu - označení a počet kusů. podpisy osob kt. inventuru provedli - inventarizační komise; Dokladová - provádí se u nehmotných složek A a P, kdy stavy nelze zjistit fyz. inventuro Inventurní soupis musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem o účetnictví. 2. Porovnáme se stavem ve skladové evidenci (skladních kartách) = účetním stavem zásob. 3. Mohou vzniknout inventarizační rozdíly: a) manko do normy přirozeného úbytku zásob. b) manko nad normu přirozeného úbytku záso (1) Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis a zjednodušený inventurní soupis je vyhotovován v rozsahu a) účtové skupiny, b) seskupení inventarizačních položek, nebo c) jednotlivé inventarizační položky Vzory inventarizační dokumentace/// Přípravná fáze inventarizace /// Průběh inventarizace a její vyhodnocení /// Obsahuje výklad k náležitostem inventurního soupisu, k příloze inventurního soupisu a k invetarizační zprávě Inventarizace od roku 2011 v praxi Ing. Ivana Schneiderová auditorka, č. osvědčení KAČR 1840 V návaznosti na rozbor vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků (dále jen vyhláška č. 270/2010 Sb.) předkládáme několik vzorů a metodiku k zajištění inventarizace v souladu s vyhláškou.Vzory jsou využitelné především u měst a obcí

 1. Inventurní soupis může být sestaven v rozsahu: - účtové skupiny (např. skupina 31 = Krátkodobé pohledávky = účty 311, 315, 314.) - seskupení inventarizačních položek (tj. jakékoliv seskupení účtů) - nebo v rozsahu jednotlivé inventarizační položky (tj. v rozsahu jednoho účtu - analytický, syntetický nebo.
 2. inventarizační písemnosti - inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis, zjednodušený inventurní soupis a jejich náležitosti, příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu, příloha zjednodušeného inventurního soupisu, seznam a popis inventarizačních identifikátorů.
 3. Inventarizační komise realizuje inventarizační činnosti dle vyhlášky 4). 1.10 Podle právních předpisů a této směrnice účetní jednotka rozlišuje ceny: Pořizovací cena, kterou je cena, za níž byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související
 4. Aktuální informace z dění měst a obcí. Výklady a komentáře expertů k současným právním předpisům. Veřejné zakázky pro dodavatele i uchazeče. Kompletní podklady k úspěąnému řízení obce starostou obce. Účetnictví obce. Správní řád v praxi. Dotace z EU
 5. Dílčí inventarizační komise vypracují zápisy o výsledku inventarizace, které musí obsahovat: - druh inventarizovaného majetku, - umístění inventarizovaného majetku - datum, k němuž byla inventarizace provedena, - den a časový údaj o zahájení a ukončení inventury, Příloha č. 1 k Opatření děkanky č. 25/2019 Příkaz.

Video: Směrnice k inventarizaci majetku a závazk

Inventurní seznam - formulá

iÚčto.cz - Direct Accounting s.r.o. Pernerova 676/51 186 00 Praha 8, Česká republika Tel.: +420 242 440 000 E-mail: info@iucto.c Určeno pro: účetní, ekonomické pracovníky, pracovníky účetních a poradenských společností, pro majitele firem - podnikatele. praktický výklad inventarizace majetku a závazků v návaznosti na ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti, včetně postupů.

GRE08: Inventarizace zásob zboží v obchod

Inventarizace - nástroj průkaznosti účetnictví v ukázkách a TSM, spol. s r.o. Vyško soupis. Odvozená slova. inventura inventurní. Okolí. invektivní invence invenční inventarizace inventarizační inventarizovat inventárn. Inventarizační zpráva musí být zpracována do 31. 1. 2021. Inventarizační zprávu vyhotovuje inventarizační komise. Při inventarizaci se postupuje dle vnitřní Směrnice pro provedení inventarizace. Členové inventarizační komise jsou povinni postupovat dle vyhlášky č.270/2010 Sb. a dle vnitřní normy k inventarizaci obce Inventarizační komise realizuje inventarizační činnosti dle vyhláąky 4). 1.10 Podle právních předpisů a této směrnice účetní jednotka rozliąuje ceny: Pořizovací cena, kterou je cena, za níľ byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související

Příloha k inventarizační zprávě Obce Mackovice za rok 2014 č. 1 částka Inventurní soupis Dodatečný Inventurní IS účetní evidence inventurní soupis soupis číslo: k 31.12.2014 k 31. 12. 2014 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ANO 1. 018 000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 75478,40 75478,40 0,0 na konci udělá soupis, který porovná s účetním stavem; inventarizační rozdíly. materiál: 501/112: 582/112: 112/688: 112/501-> přebytek, který byl zaviněn špatným výdejem: pokladna: 335/211 : 211/688: investiční majetek: 022/082- přebytek: Opravné položky Soupis hmotného majetku: X,XX Kč Soupis drobného majetku (dle majetkové knihy): X,XX Kč Soupis zásob (dle inventarizace zásob): X,XX Kč Pokladní hotovost: X,XX Kč Zůstatek na běžném účtu: X,XX Kč Pohledávky: X,XX Kč Závazky: X,XX Kč Podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečného stavu majetku a závazků Jako pomůcku pro vyhotovení inventurního soupisu je možno dílčí IK předat soupis položek příslušného majetku z účetnictví, který však nesmí obsahovat údaj o množství. Pokud se provádí fyzická inventura k jinému datu než k 31. 12. (ke konci účetního období), j

Inventarizace v programu POHODA - Portál POHOD

h) inventarizační položkou majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých může být vyhotovován inventurní soupis nebo dodatečný inventurní soupis nebo zjednodušený inventurní soupis; označování těchto soupisů je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu prováděn Příloha-2 inventarizační zprávy Seznam inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Města Hrušovany nad Jevišovku za rok 2013 č.ú. SU AU ORG TEXT částka Inventurní soupis účetní evidence k 31.12.2013 Dodatečný inventurní soupis Poznámka příl. č. k 31

Inventura skladových zásob - STORMWAR

Inventarizační zápis Inv. soupis - pohled., závazky Inv. soupis - pokladna Inv. soupis - majetek Rozhodnutí o inventarizaci Inventární číslo ROZHODNUTÍ O PROVEDENÍ INVENTARIZACE A. A. zásoby finanční prostředky na běžném účtu finanční prostředky v pokladně/nách V rámci této inventarizace budou zkontrolovány tyto. h) inventarizační poloľkou majetek, závazky, jiná aktiva a jiná pasiva, na základě kterých můľe být vyhotovován inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis nebo zjednoduąený inventurní soupis; označování těchto soupisů je podle směrné účtové osnovy a účtového rozvrhu prováděno syntetickými, analytickými.

Zákon o účetnictví - ČÁST PÁTÁ - Inventarizace majetku a

11. K inventarizační dokumentaci budou dodatečně přiloženy zprávy příslušných pracovníků o tom, jak bylo naloženo s podněty odpovědných pracovníků a inventarizačních komisí směřujících ke zlepšení péče o majetek. Odpovídá: předseda ÚIK předsedové DIK 12 i) inventarizační komise bude mít dále k dispozici kopie faktur společnosti Raxis spol. s r.o. - 0102/00075/04, 0109/0005/09, zajistí Ing. Martínková, P. Sulek, j) inventarizační komise vyhotoví o provedené mimořádné fyzické inventarizaci majetku budovy MG inventurní soupis se všemi povinnými náležitostmi a předá jej v inventurní soupis: - je záznam o inventuře obsahující: - skutečný stav majetků a závazků; ocenění - podpisy osob odpovědných za majetek(př. skladník) a za inventuru (předseda inventarizační komise) - datum zahájení a ukončení inventury pojem inventarizace inventarizace Inventarizace inventarizační rozdíly Zákon o účetnictví, metody účetnictví (viz. MO 1) Inventura: • zjišťování skutečného stavu A a P, jejich ocenění a písemné zaznamenávání Inventurní soupis - doklad, který zachycuje skutečný stav majetku i závazků.

Inventurní soupis AZ dat

Účetní jednotky, mají ze zákona o účetnictví hned několik povinností, které se vztahují ke konci každého roku, respektive k datu, kdy účetní jednotka provádí řádnou účetní závěrku, popřípadě závěrku mimořádnou. V tento moment má účetní jednotka povinnost, provést takzvanou inventuru majetku Soupis se porovná s výsledky invetarizace provedené zaměstnanci. Vyhodnocený výsledek auditor předá klientovi. INVENTARIZACE S KOMISÍ Tato invetarizace je prováděna přesně dle zákona Inventuru provádí inventarizační komise ( provozovatel, dva nezávislí svědci a zaměstnanci kteří mají podepsanou dohodu o hmotné.

Inventarizace - Uctovani

Příloha k inventarizační zprávě Obce Mackovice za rok 2013 č. 1 částka Inventurní soupis Dodatečný Inventurní IS účetní evidence inventurní soupis soupis číslo: k 31.12.2013 k 31. 12. 2013 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ANO 1. 018 000 75478,40 75478,40 0,00 Celkem účet 018 75478,40 75478,40 0,0 Vyhotovený soupis (inventura) dále slouží jako podklad pro provedení inventarizace. Pokud nesouhlasí, je nutné zjistit důvod a zjištěné inventarizační rozdíly do účetnictví zaúčtovat. Nezapomeňte na pohledávky a závazky. Jedná se např. o všechny neuhrazené faktury, nesplacené půjčky, závazky činovníkům. 2.2 přesný soupis svěřeného nemovitého majetku a jeho identifikace: 2.3 Organizace je oprávněna pronajmout a výjimečně vypůjčit svěřený nemovitý majetek č. 1 - Specifikace majetku ( inventarizační soupis) č. 2 - Pravidla pro správu majetku obce Horní - Dolní. Veškeré inventarizační práce musí být prováděny s plnou odpovědností a důsledností. Bude-li průběžně prováděnými kontrolami nebo při projednávání zpráv o inventarizaci zjištěno, že inventarizace majetku na některém inventárním úseku nebyla provedena dle vydaných pokynů, budou proti odpovědným pracovníkům.

Inventarizace - Účetnictví - Maturitní otázk

Zaměstnanci jmenovaní v ústřední inventarizační komisi, v dílčích inventarizačních komisích a ostatní zaměstnanci, v jejichž přímé odpovědnosti se inventarizovaný majetek nachází, jsou povinni zúčastnit se prací souvisejících s přípravou inventarizace. ----- INVENTURNÍ SOUPIS ----- Název a sídlo účetní. Podepsaný inventarizační soupis není výlučným důkazním prostředkem, jímž by jedině bylo možno zjišťovat vznik a výši schodku (škody). Rovněž ohledně prokazování vzniku schodku (škody) platí v plném rozsahu pravidlo, že jej lze prokazovat jakýmikoli důkazními prostředky (§ 125 o. s. ř.)

Příloha č. Inventarizační zprávy Seznam inventurních soupisů Inventurní soupis číslo Inventarizační položka Zůstatek k 31.12.2019 Zjištěný inventarizační rozdíl 1 ì í ô Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ì ó ô Oprávky k drob. dlouh. nehmotnému majetku 219 949,50 219 949,50 0 inventarizační zprávě za rok 2019 Soupis inventarizovaných účtů fyzické invetury Městys unce iČ: 00242381 Inventarizace k 31.12.2019 Soupis inventarizovaných účtů fyzické inventury-DIK 1 člen Ing. Zuzana Belanská člen Lucie Havrlíková b--1 ĺ 7 jet Č. popis zjištěný účetní rozdíl stav stav 018 Drobný dlouhodobý. Zajistí podpisy členů inventarizační komise na všech protokolech. Inventurní soupis také podepíší pracovníci, kterým byl majetek svěřen do užívání, včetně prohlášení, že majetek uvedený v inventurním soupise je v jejich péči Vzor Inventurní soupis - majetek č. 3. Způsob zjišťování skutečných stavů: Označení inventarizovaného majetku: v pokladně INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS . Zjištěny inv. rozdíly: Marek Liška. Libor Pechar, Martin Černý, Josef Hess, Zuzana Hořická.

 • Zelený sopel u detí.
 • Rájovec cejlonský.
 • Poštovní schránka do kb bloku.
 • První dělo.
 • Megahračky sleva.
 • Canon camera.
 • Vyšívání cz.
 • Plank pro začátečníky.
 • Primavera sound 2019 line up.
 • Make it or break it topserialy.
 • Centrum stahuj cz.
 • Nápady do hodin literatury.
 • Cucurbita foetidissima.
 • Příčina hemeroidů.
 • Mycelium hlasy a hvězdy audiokniha.
 • Dvourozměrné pole pascal.
 • Katedra zču.
 • Digikam appimage.
 • Cyril höschl.
 • Muj maly pony cz.
 • Vzor receptu s modrým pruhem.
 • Etický kodex novináře.
 • Friends bar.
 • Farmy ústecký kraj.
 • Kratke mikado ucesy.
 • Monitor se nechce zapnout.
 • Metr online.
 • Koncert v býčí skále david koller býčí skála 23 června.
 • Jak vybavit kancelář.
 • Pes svrab.
 • Vrakoviště ford olomouc.
 • Pokemon plyšáci eevee.
 • Kočka spí v posteli.
 • Beksinski kniha.
 • Co je beat.
 • Nezlomný kniha.
 • Google play daně.
 • Dvě nejvyšší budovy světa.
 • Sat test praha.
 • Šikmá věž v pise sloh.
 • Svetr na pohovor.