Home

Nařízení vlády č. 258/1995 sb

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 258/1995 Sb. ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník : 89/2012: ruší. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník Změna: 174/2009 Sb. Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku: § 5 Drobné opravy bytu (k § 687 odst. 3) (1) Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je v

258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník ve znění nařízení vlády č. 174/2009 Sb. Vláda. Nařízení vlády č.258/1995 Sb. NA ŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí ob čanský zákoník ve zn ění na říz ění vlády č. 174/2009 Sb. Vláda na řizuje k provedení ob čanského zákoníku: §1 Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou na vnesených nebo odložených v ěcech (k §434 odst Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. Realitní zpravodaj - zprávy ze světa realit a financí. Realitní Portál.cz , 2011-01-27 14:28:29. Aktualizace článku - toto nařízení vlády již neplatí, bylo nahrazeno novým. Čtěte nový článek o drobných opravách v bytě, které je platné od. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník č. 258/1995 Sb. Označení stránky: nařízení vlády č. 142/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1994 Sb, nařízení vlády o stanovení úroků z prodlení, uroky zprodlení, vládní nařízení 278/2008, stavební práce a úrok z prodlení, zákon č. 142/1994 Sb.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY Č

Nařízení vlády č.258/1995 Drobné opravy v bytě a náklady spojené s drobnou údržbou bytu Podle § 687, odst. 2 občanského zákoníku hradí nájemce bytu drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou - pokud není nájemní smlouvou sjednáno jinak NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. října 2015. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nařízení vlády ve znění účinném od 1. 1. 2010. Nařízení pozbylo účinnosti dnem 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti nový občanský zákoník. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku: § 1350/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se mění takto: 1. V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf zákona číslo ˙2˙ nahrazuje číslem ˙3˙. 2. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní: ˙c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek, jističů. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. června 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku: Čl. I. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se mění takto: 1. V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník. ze dne 9. srpna 1995. Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku: Účinnosti nabylo dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů částka 67, tj. dnem 13. listopadu 199

258/1995 Sb. - psp.c

Nařízení vlády č. 347/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (371.12kB). Účinnost od 1. ledna 202 Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (690.56kB). Účinnost od 1. ledna 202 Současně došlo k úpravě nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů, kterou se mění podmínky plateb na chov ovcí nebo koz (§ 7) nebo plateb na chov krav bez tržní produkce mléka (§ 8) Nařízení vlády č. 308 / 2015 Sb. Nařízení vlády 395/2015 ze dne 14.12.2015: Nařízení vlády č. 258 / 1995 Sb. Nařízení vlády č. 351 / 2013 Sb. Nařízení vlády č. 366 / 2013 Sb. Nařízení vlády č. 453 / 2013 Sb. Občanský zákoník, Zákon č. 89 / 2012 Sb. Vyhláška č. 428 / 2001 Sb. Zákon č. 067 / 2013 Sb. o. Nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí, se mění takto: 1. V názvu nařízení vlády a v nadpisu přílohy č. 2 se slova v insolvenci zrušují. 2

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník /ve znění platném do 31. 12. 2013!/ ze dne 9. srpna 1995, Změna: 174/2009 Sb. Vláda nařizuje k provedení občanského zákoníku: § 1 Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech (k § 434 odst. 1 Nařízení vlády č. 108/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb

361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., č. 93/2012 Sb., č. 9/2013 Sb. a č. 32/2016 Sb. Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. října 2020 č. 1112 o přijetí krizového opatření V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro územ nv699-2004sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 699 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpis 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb. Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb. Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách

Ve Sbírce zákonů bylo zveřejněno nařízení vlády č. 63/2018 Sb., které s účinností od 21. dubna 2018 ruší nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Přechodná ustanovení ve vztahu k OOPP dle § 2 NV č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na [ Nařízení vlády č. 243/2013 Sb. o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování - s účinností od 19. srpna 2013. Doplněno o ÚZ nařízení č. 243/2013 Sb. v návaznosti na novelu NV č.11/2014 Sb. ze dne 21.1.2014. Vydáno ve Sbírce pod částkou č. 95 dne 19. srpna 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb. ze dne 17. září 2003 o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 352/2003 Sb 258/1995 Sb. NA ŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. srpna 1995, kterým se provádí ob čanský zákoník Vláda na řizuje k provedení ob čanského zákoníku : § 1 Odpov ědnost za škodu zp ůsobenou na vnesených nebo odložených v ěcech (k § 434 odst. 1 ) Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 5000 K č. §

Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník č

Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se mění takto: 1. V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf zákona číslo 2 nahrazuje číslem 3. 2. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní: c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména vypínačů, zásuvek. Nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů (pdf, 122 kB Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se sta-noví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/ /2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb. a nařízení vlády č. 246/2018 Sb., se mění takto: 1. Na konci poznámky pod čarou č. 1. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů 112 / 201

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů: 488 Nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností s účinností od 14. srpna 2008 Dne 1. července 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 143/2019, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu; Vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům; Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlen NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků Nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb. 4

Předmět úpravy nařízení vlády Předmět úpravy nařízení vlády plyne ze zmocňovacího ustanovení v § 1222 nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb, dále jen NOZ); proto upravuje nařízení vlády tři základní okruhy záležitostí související s úpravou bytového spoluvlastnictví v NOZ, jmenovitě stanov NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. července 2008 oobsahových náplních jednotlivých živností ve znění nařízení vlády č.288/2010 Sb.,nařízení vlády č.368/2012 Sb., nařízení vlády č.365/2013Sb.,nařízení vlády č.155/2016Sb.a nařízení vlády č. 178/2017 Sb Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník, se mění takto: 1. V nadpisu § 5 a 6 se v odkazu na paragraf zákona číslo 2 nahrazuje číslem 3

308/2015 Sb. Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba ..

Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení Zákon č. 586/1992 Sb., České národní rady o daních z příjmů ; NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 26. října 2015. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Vláda nařizuje k provedení zákona č. 89/2012 Sb. ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., č. 167/2014 Sb. a č. 197/2015 Sb. Vláda nařizuje podle § 3 odst. 5, § 58 odst. 5 a § 83 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.: § 1 Soustava oborů. Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 5. Nařízení vlády č. 98/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustav Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů Stáhnout.pdf Novely nařízení vlády č. 522/2005 Sb

Vládní usnesení související s bojem proti epidemii

 1. Nařízení vlády 75/2005 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb
 2. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. ukládalo tuto povinnost zaměstnavateli pouze v případě smrtelného pracovního úrazu. Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění totiž zaniká dnem úmrtí pojištěnce zdravotní pojištění
 3. Titulní stránka ⁄ Ministerstvo ⁄ Archiv sekce Ministerstvo ⁄ Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., kterým se stanoví soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005
 4. Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek Nařízení vlády č. 243/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek Nařízení vlády č. 46/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb
 5. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. /PDF 1,5 MB/o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evroého železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. /PDF 438 kB/, nařízení vlády č. 289/2010 Sb. /PDF 530 kB/, nařízení vlády č. 88/2012 Sb. /PDF 879 kB/ a nařízení vlády č.
 6. V příloze naleznete návrh Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.Dále je v příloze důvodová zpráva.Jde o již inzerovanou úpravu přímých pedagogických činností zástupců.

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1

 1. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení
 2. Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých.
 3. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívánírádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb. 228/2009: novelizuje: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a.
 4. Nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, se mění takto: 1. V § 4 se slova na adresu jejího trvalého pobytu nahrazují slovy na doručovací adresu, pokud ji.

Novela nařízení vlády č

 1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 142/1995 Sb. a nařízení vlády č. 71/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci.
 2. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2011, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Vláda nařizuje podle § 3 odst. 1 písm. c) zákon
 3. Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb., se mění takto: 1. V úvodní větě se slova k provedení § 772 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb., a a slova § 771 odst. 1 zákona č. 513.
 4. 1. nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 13/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., nařízení vlády České republiky č. 615/1992 Sb. a nařízení vlády č. 127/1993 Sb.

Nařízení č. 441/2004 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. poznámka: nařízení je zde uvedeno z důvodu doplnění tabulek v příloze č. 1 část C ve formátu PDF k nařízení č. 178/2001 Sb 2019 je ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 189/2019 Sb., jež stanoví způsob určení hodnoty obydlí, které není dlužník povinen vydat ke zpeněžení v rámci schváleného oddlužení. Je překvapivé, že stanovení tohoto způsobu se stalo vládním nařízením a nikoliv formou vyhlášky, jak bylo určeno v. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, bylo dnes publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 11/2014 Sb.. Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1. února 2014, s výjimkou bodů 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015 Nařízení vlády č. 224/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 18/2006 Sb. 4. Nařízení vlády č. 268/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustav Řešené nařízení nahrazuje nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které bylo § 16 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. zrušeno

Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je od roku 2007 již šestou novelou primárního nařízení vlády. Jde o prováděcí právní předpis zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 567/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006, o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., nařízení vlády č. 452/2009 Sb.,. Původní plné znění nařízení vlády č. 178/2001 Sb. najde čtenář ve sbírce zákonů ČR, ročník 2001, částka 68 z 6. června 2001. Nařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., je uveřejněno ve Sbírce zákonů ČR, ročník 2002, částka 180 ze 13. prosince 2002 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (účinnost od 1. 1. 2020) Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně) PS Praxe Platová třída Praxe P

Sdružení nájemníků Č

 1. Úplné znění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a č. 332/2018 Sb. *Pozn. redakce: Právní stav sestaveného úplného znění k 1. 1. 2019 Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm
 2. Zrušuje se Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. - podle § 60, odst. 10 dotčeného zákona se zrušuje NV 91/2010 Sb. Vzhledem k tomu, že nový zákon platí od 1.1.2016, není již možné provádět kontrolu spalinových cest dle Nařízení vlády
 3. Dnem 1. 1. 2011 vstoupí v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tímto dnem bude zrušena vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Následující text je zaměřen především na ustanovení týkající se odvodu spalin.

Novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kromě dílčích úprav postupů posuzování shody, umožňuje distributorům stavebních výrobků neregulovaných v EU (výrobků, na které se nevztahují evroé harmonizované normy), požádat Autorizovanou osobu o posouzení shody, stejně jako výrobce českých výrobků, nebo jejich dovozce Praktická příručka k problematice evidence pracovních úrazů podle nového nařízení vlády č. 201/2010 Sb. je určena jak odborným útvarům podniků (útvarům BOZP, právním útvarům, mzdovým účtárnám), tak i inspektorům inspekce práce, kteří kontrolují příčiny a okolnosti pracovních úrazů, respektive se účastní šetření úrazú na místě úrazového děje Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Místní provozní bezpečnostní předpis Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. definuje některé důležité pojmy: - používání zařízení - jedná se.

HSHMP informuje o změnách, které přinesla novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která byla schválena vládou ČR dne 15. 6. 2016. MUDr. Zárubová, ředitelka odboru HO Nařízení vlády 503/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Zákon č. 406/2000 Sb., Energetická legislativa ČR, Energetická legislativa, mojeEnergi NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpis 1 Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Ze dne 9. Srpna 1995, kterým se provádí občanský zákoník ve znění nařízení vlády č. 174/2009 Sb. včetně změn článku II nařízení vlády č. 174/2009 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. Ledna (k 687 odst

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5

NAŘÍZENÍ VLÁDY č

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Analytické metody stanovení hodnot znečišťujících látek a jejich skupin v odpadních vodách. 341/2017 Sb., Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění účinném k 1.1.2020 zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb

Zrušení NV č. 21/2003 Sb. - Kurzy BOZ

1/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 1999 . o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb. a č. 457/2013 Sb. Vláda nařizuje podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení § Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb., se mění takto: 1. Příloha č. 1 zní Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb. je na KHS určen tzv. prošetřovate l, který přijímá tato oznámení a prošetřuje podezření v nich obsažená. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb. byl ředitelem KHS určen Mgr. Lukáš Kristl

NAŘÍZENÍ VLÁDY 352/2003 Sb

174/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení ..

Právní předpisy - Státní služb

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství Vláda nařizuje podle § 82a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.: § 1 Předmět úprav Nařízení vlády č.91/2010 SB O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Odvod spalin od spotřebičů při spalování různých druhů paliv je z hlediska požární bezpečnosti velmi důležitým procesem, který v řadě případů při různých poruchách spalinových cest může. Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Celý text předpisu OK. Potvrdit Zruąit Příloha nařízení vlády 378/2001 Sb. Pevnost stabilita během užívání ohledem na velikost hmotnost zdvihaných břemen namáhání vzniklá kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb. ze dne 6. prosince 2006 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. c) až g), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 1 - Úvodní ustanovení Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel

Stejnopisy Sbírky zákonů - Ministerstvo vnitra České republik

Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb., s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady. Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. /PDF 6 MB/ o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (2014/32/EU), ve znění nařízení vlády č. 96/2017 Sb. Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb. A) KLASIFIKACE DRUHU ZRANĚNÍ PODLE METODIKY EVROPSKÉ STATISTIKY PRACOVNÍCH ÚRAZU (ESAW) [NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011, čl. 2 odst. 1] Číselný kód druh zranění 000 Neznámý nebo neurčený druh zranění 010 Rány a povrchová zraněn Nařízení vlády č. 155/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti 1.7.2015 08:3

Sbírka předpisů ČR: pohled na částky v roce 202

Nejvýznamnější změnou, které toto nařízení vlády přináší oproti naposled platné příloze č. 9 k zákonu č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, je úhrada finančních příspěvků na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů Ministerstvem zemědělství Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů [PDF, 2,1 MB Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. Novelizace neznamená zrušení předchozího textu, pouze jeho doplnění a dílčí změnění Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., ze dne 20. října 2010 o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících Vláda nařizuje podle § 36 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. b) až f), § 128 odst. 2 a § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona. Dovolujeme si Vás informovat, že nařízením vlády č. 335/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., byly sníženy limity pro nadlimitní zakázky a to s účinností od 1. ledna 2020 Změna nařízením vlády č. 344/2020 Sb. implementuje směrnice č.(EU)2020/364, č. (EU)2020/365, č. (EU)2020/366, (EU)2020/360, (EU)2020/361, zavádí nové výjimky ze zákazu obsahu olova, kadmia a šestimocného chromu pro konkrétní aplikace a platnost těchto výjimek omezuje na stanovenou dobu, účinnost od 1. 4. 2021

 • Dorty expres praha.
 • Svítidla f.
 • Střevle potoční.
 • Nejvyšší správní soud počet soudců.
 • Bud b strong.
 • Lékařská fakulta upol.
 • Hobití jména.
 • Prodej krůt středočeský kraj.
 • Seda kuchyne.
 • Led dekorační koule.
 • Nenapsal mi.
 • Gólová výměna.
 • Past na žraloka online ke shlédnutí zdarma.
 • Talirovka obrovska.
 • Časopis dikobraz 1995.
 • Apollo vybuch.
 • Krajské ředitelství policie zlínského kraje oddělení obecné kriminality.
 • Jackie robinson.
 • Nejstarší pivo v čr.
 • Hon wasabi.
 • Zájezd do černobylu 2017.
 • Kulovnice cz 550 308 win.
 • Můry atlas.
 • Puk rubena.
 • Panenka sally oblečení.
 • Žampionová polévka apetit.
 • Airbus a330 203 wide body.
 • Cibule recepty.
 • Bitva o bataan.
 • Na jaky program prat monterky.
 • Nehoda neplachovice.
 • Počasí orlí hnízdo, kehlsteinhaus, berchtesgaden, německo.
 • Showpark.
 • Nádorová cytogenetika.
 • Obklady na cysty.
 • Rozdil mezi forwardem a futures.
 • Svislé zatížení tažného zařízení.
 • Anatomie nohy.
 • Závěsná lišta pro kuchyňské linky obi.
 • Pudinkový krém do kremrolí.
 • Galaxy s 2 samsung.